NINCS LEHETETLEN! - Mission: Impossible Blu-ray játék

Mert ki gondolta volna, hogy a hónap egyik leginkább várt megjelenését simán megnyerheted BD-n, ha jól válaszolsz a feltett kérdésekre és neked kedvez a szerencse a sorsoláson? Pedig így van! A Select Video és Blu-ray Blog közös játékán most egy szerencsés olvasónk egy Mission: Impossible: Fantom protokoll BD-vel lesz gazdagabb.

Ne is szaporítsuk a szót, jöjjenek a kérdések:

 
A kérdések:
 
1) Melyik híres felhőkarcolóban akciózik ebben a részben Tom Cruise és csapata?
 
2) Az LG Smart TV programkínálata nemrég újabb különleges tartalmakkal bővült. Az egyik a 3D-s anyagok kedvelőinek, a másik a sportért rajongók számára igazán érdekes. Melyek ezek pontosan?
 
A helyes válaszokat a nyeremenyjatek@lg.hu email címre várjuk, a subjectbe azt írjátok "Mission: Impossible játék". A jó válaszokat adó játékosok közül a sorsoláson egy szerencsés nyerheti meg a legújabb Mission: Impossible film BD kiadását.
 
 
Hivatalos játékszabályzat
2012. 05. hónap 18. nap-tól hatályos változat
Jelen Játékszabályzat az LG Electronics Magyar Kft. által szponzorált Blu-ray Blog oldalon (http://bluray.blog.hu/; a továbbiakban: Blu-ray Blog) megrendezésre kerülő „Mission: Impossible BD játék” játékának (a továbbiakban: a „Játék” vagy alkalmazás) részvételi feltételeit tartalmazza. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: a „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személy(ek) a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.) Játékos csak az a természetes személy lehet, aki 18. életévét betöltötte. A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.
A Játék szervezője az LG Electronics Magyar Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-169580, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a, adószám: 10790386-2-44, a továbbiakban: a „Szervező”.)
 
A Játékosok adatait a Szervező és / vagy annak megbízottja vagy a Blu-Ray Blog üzemeltetője a Játékszabályzat „Adatvédelmi szabályok” című fejezetében leírt adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.
 
1. A Játék menete
A Játékosok a Játékot a www.bluray.blog.hu oldalon keresztül közvetlenül érheti el.
A Játékosok a Játék során kettő (2) kérdésre adhatnak választ az nyeremenyjatek@lg.hu e-mailcímre beküldve a Játék lezárásáig. A nyertes(ek) sorsolással kerülnek kiválasztásra, akiket e-mail üzenetben értesítünk.
Az a Játékos tekinthető sorsolásra jogosultnak, aki:
- betöltötte 18. életévét
- mindkét feltett kérdésre helyesen válaszolt
- a nyertes Játékos köteles az értesítést követően hitelt érdemlően igazolni a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeknek való megfelelőségét (életkorra vonatkozó kikötés).
Amennyiben a játékos a feltételeknek nem felel meg, úgy ez rá nézve a nyereményt illetően jogvesztő és helyébe az első pótnyertes lép. A pótnyertes értesítése a nyertesével megegyező módon történik.
 
2. A Játék időtartama
A Játék 2011. 05. hó 18. napján kezdődik, és 2011.05. hó 26. napjáig tart. Nyerteseket a játék lezárultát követően hirdetünk. A nyertes az, akit a sorsolásra jogosultak közül a véletlenszerűségnek megfelelő sorsolással választunk ki.
 
3. A nyeremény
A Szervező és a Select Video az alábbi nyereményt biztosítja a 1 fő nyertes Játékosnak:
•          1 db Mission: Impossible – Fantom Protokoll Blu-ray kiadvány
 
4. A nyeremény átvétele
A nyertes Játékosokat a Szervező munkatársa a sorsolás után e-mail üzeneten keresztül értesíti, és egyeztet a Nyeremény átadásáról. Amennyiben a nyertes nem reagál az üzenetre 48 órán belül, abban az esetben azonnal elveszíti jogát a nyereményre és helyébe pótnyertes lép, akit a Szervező munkatársa a jelen bekezdésben részletezett módon értesít.
A nyeremény a fenti üzenetváltás során egyeztetett időpontban a Szervező székhelyén átvehető. Amennyiben erre a Nyertesnek nincs lehetősége, úgy a levelezés során megadott postai címére kézbesíti a Szervező a nyereményt.
A tárgynyeremények átadása személyesen vagy a DHL futárcég (a továbbiakban: „Szervező partnere”) segítségével történik.
A Szervező partnere egy alkalommal kísérli meg a nyeremények kiszállítását. A megkeresés sikertelensége esetén a Szervező partnere még egy alkalommal megkísérli a nyeremény kiszállítását. Amennyiben a nyertes nyereményét az egyeztetett második időpontban sem tudja átvenni, úgy a nyereményre való jogosultsága megszűnik.
Szervező a nyereményt a Játékos által megadott névre és címre juttatja el. Utólagos címmódosítás nem lehetséges. A Szervező és a Szervező partnere minden, az értesítést követően megadott lakcím utólagos módosítására vonatkozó igényt kizárnak. A Játékosok által megadott kiszállítási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Szervező partnere semmilyen felelősséget nem vállal.
A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. az első kiszállítás sikertelensége utáni kiszállítás érdekében történő telefonhívás költségei stb.) a Játékost terhelik.
A kézbesítések során a szállítócég tevékenysége miatt esetlegesen bekövetkező kárért a Szervező nem vállal felelősséget.
A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és a Szervező partnerével annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező, és a Szervező partnere felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen dokumentumban leírt személyi és alaki feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
A nyertes Játékos hozzájárulását adja, hogy a Szervező nevét és lakhelyét (város megnevezését) közzétegye.
 
5. Felelősség és annak kizárása
 
Az LG Electronics Magyar Kft., illetve a Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért az LG Electronics Magyar Kft. felelősséget nem vállal.
 
6. Egyéb tudnivalók
A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.
Az LG márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez. A védjegyoltalom jogosultja a Szervező. A védjegy nem használható fel semmilyen módon és jogcímen a Szervező előzetes írásos engedélye nélkül.
A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.
Az LG Electronics Magyar Kft. visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül az LG Electronics Magyar Kft. által, az LG Electronics Magyar Kft. törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. Az LG Electronics Magyar Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.
A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével az LG Electronics Magyar Kft.számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. Az LG Electronics Magyar Kft. a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
A Játékszabályzatban a változtatás jogát fenntartjuk. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az info@lg.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.
A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyeremény kiszállítási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
A Játékban kisorsolásra kerülő nyeremény tekintetében a Játékos tudomásul veszi, hogy a 2011. január 1. napjával megváltozott adójogszabályok értelmében 7800,-Ft-ot meghaladó értékű nyeremény nyertessége esetén a nyereményhez kapcsolódóan SZJA bevallási és fizetési kötelezettség terheli.
A nyeremények után fizetendő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségről a szervező tájékoztatja a nyertes Játékost, igazolást küld részére, mely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel) a nyertes Játékos köteles a szervező rendelkezésére bocsátani.
A 2011. január 1. napjával megváltozott adójogszabályok értelmében egy Játékos évente legfeljebb három alkalommal részesülhet adómentesen a minimálbér 10%-ának (7800,-Ft-nak) megfelelő, vagy annál alacsonyabb értékű ajándékban azonos kifizetőtől.
Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni, a nyertes köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során további személyes (elsődlegesen adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, továbbításában. Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult, helyébe pótnyertes lép.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében közreműködő cégek dolgozói és ezen személyek Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
A Játékosokkal felmerülő esetleges jogvitát az Szervező elsődlegesen békés úton kívánja rendezni. A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.
Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató
 
 
Az LG Electronics Magyar Kft. a Játékban résztvevők személyes adatait a jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel.
A Játékban való részvétel során a Szervező vagy annak megbízottja, a Blu-Ray Blog üzemeltetője (a továbbiakban együtt és külön külön is: Üzemeltető vagy Üzemeltetők) a Játékosról adatokat gyűjt, azonban ezeket az adatokat marketing és egyéb célokra nem használja.
 
Jelen Játék nem abból a célból jött létre, hogy a felhasználók ezen keresztül bizalmas vagy hasonló jellegű személyes adatokat küldjenek. Azonban a Játék egyes lépéseinél a cél megjelölésével előfordulhat ilyen jellegű adatkérés. Ilyen esetben az Üzemeltetők az adott helyen megjelölik az adatkérés célját. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő az LG Electronics Magyar Kft., aki az 1992. évi LXIII. törvény előírásait betartva jár el. Az Üzemeltetők a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adják át. A felhasználó bármely információnak az Üzemeltetők részére történő elküldésével az LG Electronics Magyar Kft.-nek, mint az adatvédelmi nyilvántartásban 02581 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett szervezetnek egyben korlátlan, visszavonhatatlan jogot biztosít ezen információ felhasználására, lemásolására, megjelenítésére, végrehajtására, módosítására, átadására és terjesztésére. Ezenkívül beleegyezését adja, hogy az Üzemeltetők szabadon hasznosítsanak a felhasználó által bármely célból elküldött ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technológiát. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére az Üzemeltetők megsemmisítik.
A jelen promóció bejelentése az adatvédelmi nyilvántartásba 2011.11.18.-án megtörtént, a promóció adatkezelési azonosító számát az adatvédelmi nyilvántartás 30 napon belül állapítja meg.
 
 
Budapest, 2012. május 18.
 
 
Kellemes szórakozást kíván az LG Electronics Magyar Kft.

A bejegyzés trackback címe:

https://bluray.blog.hu/api/trackback/id/tr634523731

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.